Algemene Voorwaarden

Algemene LeveringsVoorwaarden Tronix Lighting BV

Toepasselijke bepalingen
1. Deze algemene verkoop-, leverings-, betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Tronix Lighting BV., hierna te noemen “Tronix”, optreedt als verkoper/opdrachtnemer, gedaan en/of aangedaan met derden, hierna te noemen “wederpartij”.
2. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarde en/of condities van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt afgeweken, kunnen daaraan door de wederpartij geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geven worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen en overeenkomsten
5. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Tronix deze schriftelijk heeft bevestigd.
7. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Tronix binden haar niet dan nadat en voorzover Tronix deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Tronix daaraan uitvoering geeft.
8. Eventuele of beweerde onjuistheden in een schriftelijke bevestiging van Tronix dienen op straffe van verval binnen 3 dagen na datum van de bevestiging door de wederpartij schriftelijk aan Tronix te worden meegedeeld.

Prijzen
9. Alle door Tronix gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn nimmer van toepassing voor nabestellingen.
10. Bij sterk afwijkende valutaschommelingen van de Amerikaanse Dollar t.o.v. de euro (meer dan 10%), is Tronix te alle tijden bevoegd de prijs zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wederpartij is te allen tijde aan deze prijswijzigingen gebonden.
11. Alle door Tronix afgegeven prijzen zijn levering af magazijn Uden (of andere opslagplaats), exclusief b.t.w., invoerrechten en verzekering.
12. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Tronix niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer.
13. Tronix is ten alle tijden gerechtigd de kosten van transport in rekening te brengen bij de afnemer. Bij leveringen in Nederland met een hogere faktuurwaarde dan 350,00 euro (ex. BTW), zijn de transportkosten voor rekening van Tronix. Voor leveringen buiten Nederland wordt af magazijn geleverd.
14. Indien afnemer speciaal aangeeft een andere wijze van verzending te wensen, komen de hieraan gerelateerde kosten voor rekening van afnemer.
15. Indien een aanbieding vergezeld gaat van monsters, catalogus of andere bescheiden, blijven deze ten alle tijden eigendom van Tronix. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

Aflevering
16. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn onder voorbehoud. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Na het verstrijken van de opgegeven levertijden heeft de wederpartij het recht Tronix schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de wederpartij aan Tronix een termijn moet vergunnen van ten minste de aanvankelijk opgegeven levertijd om alsnog aan de verplichting te voldoen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Tronix in gebreke is in de nakoming van haar verplichtingen. Tronix is evenwel nimmer schadevergoeding verschuldigd.
17. Indien de wederpartij de gekochte zaken niet in ontvangst neemt, dan wel deze komt/laat afhalen, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De zaken worden gedurende deze periode voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Na drie weken is Tronix gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval Tronix gerechtigd is de geleden en nog te lijden schade op de wederpartij te verhalen.
18. Tronix is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Betaling
19. Betaling van het volledige bedrag dient plaats te vinden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen geldt een betalingskorting van 2%. Bij niet tijdige of niet volledige betaling is de afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd.
20. Tronix toetst iedere afnemer op basis van kredietwaardigheid middels een kredietverzekeraar. Zolang er geen goedkeuring vanuit de kredietverzekeraar is ontvangen, is Tronix te allen tijden gerechtigd de bestelling te blokkeren of een vooruitbetaling te eisen.
21. Tronix behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of pas na vooruitbetaling te leveren. Eerste bestellingen zijn te allen tijde onder vooruitbetaling.
22. Indien de afnemer zijn opeisbare verplichtingen jegens Tronix op enigerlei wijze niet nakomt, zal Tronix gerechtigd zijn om terstond en zonder aankondiging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten. Tronix is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, en is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer daardoor mogelijk zou lijden.
22a. Indien Tronix overgaat tot invordering van het aan haar verschuldigde bedrag, dan zijn alle
daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Tronix ervoor kiest deze
kosten forfaitair te bepalen op 15%. De vertragingsschade die over de in dit artikel bedoelde
kosten verschuldigd is, wordt gefixeerd op de (samengesteld te berekenen) wettelijke rente
vermeerderd met 2%.
23. Tronix blijft eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten van zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
24. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
25. Indien Tronix goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen, is zij gerechtigd van opdrachtgever een genoegzame zekerheid te verlangen.

Reclamaties
26. Alle reclamaties moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen/factuur schriftelijk bij Tronix zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken op erkenning van de reclame en/of vergoeding van het aangevoerde gebrek zijn vervallen.
27. Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze aangemerkt worden als grond voor een reclame.
28. Reclamaties of retourzendingen ontslaan de afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens Tronix, tenzij hij door Tronix hiervoor is gecrediteerd.

Garantie
29. Tronix garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Tronix geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, zal Tronix kosteloos te hare keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen; voor zover niet anders is overeengekomen geldt deze garantieverplichting productafhankelijk voor een periode van 12 tot 60 maanden na aflevering.
30. Indien Tronix ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar garantieverplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de afnemer de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter enige aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade.
31. Goederen of onderdelen die ingevolge het bepaalde in dit artikel worden vervangen, mag Tronix zonder vergoeding tot zich nemen en worden eigendom van Tronix.
32. Tronix kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden.
33. Op Tronix rust in dit verband geen andere verplichting dan de genoemde vervangings- c.q. verwervingsplicht. Pas nadat vast is komen vast te staan dat vervanging van het goed of verwerving van een gebruiksrecht redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort, dan wel indien Tronix ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning die plicht niet of niet tijdig nakomt, kan afnemer de betrokken overeenkomst voor het betreffende gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade. Tronix zal in het laatste geval het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.
34. In geen geval zal Tronix aansprakelijk zijn voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van (personeel van) koper of diens klanten tengevolge van enig gebrek aan de geleverde goederen. Afnemer staat ervoor in dat hij zich, zijn functionarissen en/of personeel terzake verzekerd houdt.
35. Afnemer is gehouden om Tronix te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen tengevolge van enig gebrek aan de goederen.
36. Het claimen van garantie ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichting jegens Tronix.
37. Tronix zal niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe koper jegens derden zal worden gehouden, anders dan verkoper rechtstreekse gehoudenheid jegens koper als voortvloeiende uit deze voorwaarden.
38. Indien Tronix op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Tronix niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
39. Door Tronix worden geen verzekeringen afgesloten voor enige vorm van schade aan zaken van de wederpartij welke zich onder Tronix voordoen.
40. In die gevallen waarin Tronix aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan van toepassing is. Indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde schade geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde zaken.

Retourzending
41. Retourzendingen van goederen worden enkel geaccepteerd na schriftelijke aanmelding door opdrachtgever en schriftelijke goedkeuring tot retournering van Tronix. Kosten van retourneringen zijn altijd voor opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
42. Indien retournering in opdracht van Tronix plaatsvindt, worden goederen door een door Tronix aangewezen transporteur geretourneerd.

Risico
43. Leveringen en verzendingen zijn voor risico van de afnemer en worden allen op verzoek voor rekening van afnemer verzekerd.

Alleenverkoop
44. Alleenverkoop is niet van toepassing, tenzij Tronix en afnemer dit schriftelijk vastleggen.

Auteursrecht
45. Alle tekeningen, modellen, gebruiksaanwijzingen en ontwerpen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Tronix en slechts ter hare beschikking. Namaak en/of gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden.
46. Bij overtreding van het hiervoor omschreven verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van Tronix een dadelijk opvorderbare boete van € 2.000,00 per gebeurtenis, alsmede een dadelijk opvorderbare boete van € 1.000,00 voor elke dag , dat de wederpartij in overtreding is. Voornoemde boete laat onverlet het recht van Tronix om van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

Opheffing
47. In geval van gehele of gedeeltelijke in- of buitengerechtelijke opheffing en/of liquidatie van het bedrijf van de afnemer of indien deze enigerlei schuldenregeling treft, is de Tronix gerechtigd de van haar in het bedrijf aanwezige artikelen zonder meer als zijn eigendom terug te nemen, onder vergoeding van de koopprijs, indien deze reeds is betaald. Terugname van beschadigde goederen geschiedt tegen taxatie prijs.
48. Bij overdracht en/of wijziging van zijn bedrijf is afnemer verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover Tronix voor het verzuim.

Overmacht
49. Indien Tronix door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Tronix gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijden. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van kosten, schade of interessen doen gelden.
50. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproep, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Tronix afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Tronix zijn ingeschakeld.
51. Indien de toestand van de niet-toerekenbare tekortkoming langer dan 10 weken voortduurt, is zowel Tronix als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tronix is nimmer aansprakelijk voor de schade die de wederpartij dientengevolge mocht lijden.
52. Indien Tronix bij het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming al gedeeltelijk aan het verplichte heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd her reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Vertegenwoordiging
53. Indien de wederpartij namens een of meerdere anderen optreedt, is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Tronix aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

Conversie
54. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van
overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de
overige beperkingen onverlet.
55. Tronix en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.
56. Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend

Slotbepalingen
57. Deze algemene leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Ten aanzien van alle geschillen is de competente rechter in het arrondissement Den Bosch bij uitsluiting bevoegd.
58. Het op 11 april 1980 te Wenen tot stand gekomen VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.